Bergsøy IL

Organisasjonskart og Rollebeskrivelse

Organisasjonskart og Rollebeskrivelse

 Klubbleder

 • Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben
 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene, sende innkaling til styremøtene
 • Representere klubben

Daglig leder (Dekker flerer roller)

 • Økonomiansvarlig
  • Budsjett og fakturerings/bilags ansvaret, oversikt over kontoer og disponent for disse
  • Vi bruker også regnskapskontor i økonomistyringen
  • Økonomistyringsplan
 • Fair Play ansvarlig
  • Sørge for at vi praktiserer reglene i egen klubb. Være oppdatert på tiltak fra krets/NFF
 • Overgangsanvarlig
  • Sørger for at alle overganger skjer i tråd med NFF sine regler.
 • Utdanningsanvarlig
  • Være oppdatert på kurser o.a. fra b.la. NFF. Sørge for at klubben sine trenere og ledere blir informert og får tilbud om deltagelse.

Sportslig Leder

 • Spillerutvikler
  • Hovedansvar for hospitering mellom alle års trinn
  • Hovedansvar for/-og deltagelse i klubbens ekstra tiltak for spillerutvikling (Klubbtreninger - Herøytreninger - Fotballskoler)
  • Hovedansvar  for oppfølging av talentfulle spillere; utviklingsmål og - tiltak
  • Hovedansvar for oppfølging av instruktører/trenere i spillerutviklingstiltakene
  • Hovedansvar for at der er deltagelse/oppfølging fra klubben til klubbens spillere som er på kretsens spillerutviklingstiltak.
 • Trenerutvikler
  • Ansvar for klubbens trenerutviklingstiltak
  • Integrere nye hovedtrenere, og følge de opp
  • Tilby alle lag trenerveiledning i forhold til retningslinjer, sportsplan - treningsinnhold og hospitering m.m. Gi trenere aktivt tilbakemeldinger i sitt arbeid.
  • Oppdatere/holde seg informert, og oppmuntre trenere til å delta på kretsens kurs og kompetansehevende tiltak
  • Hovedansvarlig for trenerforum, og til gjennomføring av Trenerforum.
 • Sportsadministrasjon
  • Hovedansvarlig for den sporslige utøvelsen i klubben.
  • Oppstartsansvarlig/Rekrutteringsansvarlig
  • Samman med Sportslig Utvalg følge instruks for oppstart 6 åringer hvert år. Program og framgangsmåter kan endres. Flere tiltak nødvendig.
  • Være nærmeste overordnede for trenere i barn/ungdom og senioravdeling.
  • Delta i revisjoner av sportsplan/årsplaner for lagene, samt sørge for at den blir kjent og brukt av trenerne i klubben.
  • Delta i Sportslig Utvalgs møter og ansvars- og myndighetsområde
  • Delta i arbeidet med trenerkontrakter, og oppfølging av disse.
  • Sørge for at tvister av ulik art behandles på mest mulig skånsom måte i tråd med klubbens retningslinjer
  • Bidra til at klubbens målsettninger, retningslinjer og etiske regler etterleves
  • Delta i utarbeidelsen av årsrapporten hva gjelder det sportslige
  • Sørge for at viktig informasjon legges på klubbens nettside
  • Administrere eksterne og interne sportslige henvendelser

Dommerkoordinator

 • Sørge for planleggin og gjennomføring av årlige klubbdommerkurs i samarbeid med krets.
 • Han en oversikt over klubbens dommere, sørge for oppfølging av disse. 
 • Motivere og bidra til videreutvikling.
 • Sørge for at vi gjør vår innsats for å rekruterer flere kretsdommere.

Kvalitetsklubbansvarlig

• Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.
• Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
• Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeide

Politiattest ansvarlig

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest. Ordningen i korte trekk:

• Sørge for at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
• Gjøre kjent for personen, når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
• Påse at personer i klubben som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming søker politiattest.. 
• Sørge for å ha et godt system for avkryssing ved framvisning av politiattesten, når den fremvises for politiattest ansvarlig i klubben etter retur fra politiet.
• Sørge for at personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
• Ha en god dialog med NIF for råd og veiledning i disse sakene dersom det er uklarheter, eller noe oppstår.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift